елда

  • 1Ши h абетдин Мэржанинен хаж сэфэре Книга на татарском языке , Фэхретдин Р. (2018)
    Ха? с?ф?ре –фарыз гыйбад?т ??м ??р м?селман тормышында олы вакыйга. Бу с?ф?рг? бабаларыбыз гомер буе диярлек ?ыенган ??м ул зур кыенлыклар бел?н ?тк?н.. Й?з ел элек татар кешесе ха?га нинди юл бел?н… 33 руб

  • 2Маулид ан-Наби , Шафикова Р. (ред.) (2016)
    Мэулид эн-Нэби» китабы 1409 елда язылган, авторы Селэйман Чэлэби, эсэрнец теп исеме «Вэсилэтун нэж, ат» («Котылу вэсилэсе, сэбэбе»). Татарча «Мэулид китабы»н татарлар шушы боек терки ша-гыйрь… 83 руб